LUXEV MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi                      :

            LUXEV MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKETİ’ne (“Şirket”)
aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Md.10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aşağıdaki açıklamaları üçüncü kişilerin dikkatine sunmaktadır.  Şirketimiz işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği :

Şirketimiz, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması;
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Şirketimizle bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesiyle amacıyla kimlik bilgileri teyit etmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Sipariş yönetimi ile iade ve/veya değişim taleplerinin karşılanması; ödeme ve tahsilat işlemlerinin takibi ile fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi; finansal risk değerlendirilmelerinin yapılması; talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi; muhasebe, finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile bütçe planlamalarının yapılması; bilgi doğrulama veya bilgi güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi; iç kontrol, denetim ve Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; resmi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi veya taleplerin yerine getirilmesi; hukuki süreçlerin ve davaların takibi ile onay vermiş olmanız halinde size özel kampanya veya pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir.
 • Biyometrik verileriniz, çalışanların devamlılığı ve takibi konusunda kullanılmakta olan sistemler tarafından kaydedilmekte ve işlenmektedir.
 • Kişisel Verileriniz, iş sözleşmenizin devamı süresince iş sözleşmenizin sona erdiği tarihten itibaren ilgili tüm yasal mevzuat uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda yok edileceğini bildiririz.
 • İş sağlığı ve güvenliği, müşteri sağlığı, kamu yararı ve menfaatleri kapsamında sağlık verileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, e-posta, telefon/iletişim merkezi, açık internet kaynakları, Şirketimizin genel müdürlüğü, Şirketimizin internet sitesi, Şirketimizin kurumsal sosyal medya hesapları, kargo/posta ve faks kanallarıyla fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu md.6/1 belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizden bazıları  (ırk ve etnik köken, kılık ve kıyafet, sağlık bilgileriniz, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik verileriniz) sağlık bilgileriniz haricinde yukarıda belirtilen veriler,  kanunlarda öngörülen hâllerde işlenmektedir. Sağlık bilgileriniz ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından otomatik yolla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kurumlara,  4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İŞ-KUR Müdürlüğü ilgili Bakanlıklar vb.) tarafından yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin ifası amacı ile kişisel verilerinizi işlemekte ve aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ‘’ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ‘’ HAMZABEY OSB MAH. NO: 10 İnegöl/BURSA’’ adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden ‘’info@luxev.com.tr’’ e- posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirketimizin, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına erişmek ve ayrıntılı bilgi almak için internet sitemizdeki ayrıntılı metni inceleyebilirsiniz.

 

www.luxev.com

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ         :

ŞİRKET UNVANI                   : LUXEV Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

ADRESİ                                  : Hamzabey OSB Mah. 4.Cadde No: 10 İnegöl/BURSA

VERGİ DAİRESİ – NO           : İnegöl Vergi Dairesi – 6090574518

TİCARET SİCİL NO               : 10799

MERSİS NO                            : 0609057451800016

TELEFON NO                         : 0090 (224) 714 88 13